Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Proračun Općine Dobrinj za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 
 
 
PRORAČUN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021-2022.
 
PDF dokument   PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022
PDF dokument   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   PROGRAM OPĆIH JAVNIH USLUGA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   PROGRAM RASHODA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
PDF dokument   PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   GODIŠNJI PROGRAM turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2019. godini Članak 1.
PDF dokument   PROGRAM IZGRADNJE VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM ZA 2020.GODINU
PDF dokument   PROGRAM utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2020. godinu
PDF dokument   PROGRAM ENERGETSKOG RAZVOJA OPĆINE DOBRINJ U 2020. GODINI
PDF dokument   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ U 2020. GODINI
PDF dokument   PROGRAM JAVNIH POTREBA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA na području Općine Dobrinj u 2020. godini
PDF dokument   P R O G R A M korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
 
PDF dokument   Prijedlog Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 
     
 
Bookmark and Share
 
 
 
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr