Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, održane 23. prosinca 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, održane 23. prosinca 2015. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Mladen Španjol, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Miljenko Variola i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić, Ratko Turčić i Darko Strčić (opravdali nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.
Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, nakon čega predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 24. mijenja i glasi Prijedlog - Odluka o prijavi na javni poziv Primorsko-goranske županije za dodjelu nagrade za životno djelo gosp. Ivanu Pavačiću, AD 24. postaje AD 25. i AD 25. postaje AD 26..
Predsjednik Vijeća nakon provedenog glasovanja i jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća,
2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i
2018. godinu s Planom razvojnih programa,
3. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu,
4. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2016. godini,
5. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine
Dobrinj u 2016. godini,
6. Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini,
7. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.
godini,
8. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u
2016. godini,
9. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za
2016. godinu,
10. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine
Dobrinj u 2016. godini,
11. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine
Dobrinj za 2016. godinu,
12. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine
Dobrinj u 2016. godini,
13. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u
2016. godini,
14. Prijedlog - Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine
Dobrinj u 2016. godini,
15. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2016. godinu,
16. Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2016. godinu,
17. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2016. godinu,
18. Prijedlog – Program utroška naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
19. Prijedlog - Program razvoja civilnog društva,
20. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom,
21. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Dobrinj u 2016. godini,
22. Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini,
23. Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje
nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj,
24. Prijedlog - Odluka o prijavi na javni poziv Primorsko-goranske županije za dodjelu
nagrade za životno djelo gosp. Ivanu Pavačiću,
25. Informacije i prijedlozi,
26. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća,
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i
2018. godinu s Planom razvojnih programa
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) obrazložila je Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu, te navela da Proračun za 2016. godinu iznosi 21.585.640,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2016. godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.
Istaknuo je da je u planu nadogradnja škole, uređenje Place u Polju – prostor ispred dječjeg vrtića, uređenje općinske zgrade, kao i uređenje zvonika u Dobrinju i „Family parka“ u Šilu ukoliko bude raspisan natječaj za isto.
Vijećnik Miljenko Variola pita za stavku REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da se radi o pilot projektu rekonstrukcije javne rasvjete, postavit će se led rasvjeta.
Vijećnik Alen Šamanić napominje da u Proračunu nema stavke za uređenje Doma Tribulje – Klanice.
Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto predviditi iz stavke UREĐENJE ZGRADA I OKOLIŠA.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu jednoglasno prihvaćeni.

AD 3.
Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 4.
Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 5.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 6.
Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

AD 7.
Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

AD 8.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 9.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 10.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 11.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 12.
Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 13.
Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 14.
Prijedlog - Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 15.
Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 16.
Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program izgradnje vodnih građevina za 2016. godinu.

AD 17.
Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2016. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 18.
Prijedlog – Program utroška naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška naknade za nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

AD 19.
Prijedlog - Program razvoja civilnog društva
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva.

AD 20.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da na javni natječaj objavljen 12. prosinca 2015. godine u „Novom listu“ nije pristigla niti jedna ponuda, te obrazlaže da općinski načelnik predloži Općinskom vijeću da se poništi postupak dodjele obavljanja komunalne djelatnosti javna rasvjeta – opskrba električnom energijom.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 21.
Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2016. godini
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2016. godini općinskog načelnika, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 22.
Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini općinskog načelnika, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 23.
Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj
1) Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su za kupoprodaju nekretnine z.č. 1074/1 k.o. Soline na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 12. prosinca 2015. godine u „Novom listu“, odabrani ponuditelji Roberto Turchi i Loredana di Mino Turchi iz Švicarske, Gudo, Via Camping Isola 651.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
2) Na javni natječaj objavljen 12. prosinca 2015. godine u „Novom listu“ za prodaju dijela z.č. 1117/29 k.o. Sužan, u površini od 701 m2, nije pristigla niti jedna ponuda, te se stoga predlaže ponovna objava javnog natječaja u narednih šest mjeseci.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 24.
Prijedlog - Odluka o prijavi na javni poziv Primorsko-goranske županije za dodjelu nagrade za životno djelo gosp. Ivanu Pavačiću
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio Prijedlog Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 25.
Informacije i prijedlozi
25.1. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić dao je informaciju o natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojeg će Ponikve d.o.o. Krk nabaviti električna vozila.
25.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je voditeljica Dječjeg vrtića Polje pozvala vijećnike da posjete novo uređeni prostor vrtića.
25.3. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji koncert koji će se održati 26. prosinca u prostorijama osnovne škole, kao i na prigodno druženje koje će se održati 27. prosinca 2015. godine.

AD 26.
Razno
26.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić napomenula je da će se u organizaciji Mjesnog odbora Dobrinj prigodom blagdana sv. Stjepana u Dobrinju održati tradicijska pučka fešta u „Domu Dobrinj“, te da općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da donese Odluku o davanju na korištenje prostorije „Doma u Dobrinju“ Mjesnom odboru.
26.2. Vijećnik Mladen Španjol pitao je da li će se popraviti kamera na zvoniku u Dobrinju.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da su u dogovoru s gosp. Goranom Grdinićem, vlasnikom ABSOLUTE d.o.o. dogovorili da se kamera premjesti na drugu lokaciju obzirom da se prilikom svake grmljavine ista pokvari.
26.3. Vijećnik Mladen Španjol napomenuo je da teleskop na „Zemljini“ u Dobrinju ne radi.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se izviditi mogućnost postave teleskopa bez kovanica.
26.4. Vijećnik Miljenko Variola pitao je da li ima promjena u vezi organiziranja ljetnih fešti.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da nema nikakvih zakonskih promjena.
26.5. Vijećnik Miljenko Variola pitao je da li postoji mogućnost da se kod kružnog toka kod Malinske napravi autobusna stanica.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da o istom treba razgovarati s predstavnicima Hrvatske ceste d.o.o..
26.6. Vijećnik Miljenko Variola pitao je da li postoji mogućnost da se očisti preostali dio starog puta za Čižiće – od Sužana prema Rasopasnu koji je ostao neočišćen.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto izvršiti.
26.7. Načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2015. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela. Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić.


Zaključeno u 21,30 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr