Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
održane 1. lipnja 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća, održane 1. lipnja 2016. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Darko Strčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Odsutni članovi Vijeća: Miljenko Variola i Mladen Španjol (opravdali nedolazak).

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Mladen Španjol pita za održavanje fešti.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se narednih dana objaviti natječaj za davanje u zakup javnih površina za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja zabavnih manifestacija – fešta.
2) Vijećnik Mladen Španjol pita da li je komisija odlučila o prijavama Udruga na javni natječaj za financiranje projekata.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je povjerenstvo pregledalo i ocijenilo pristigle zahtjeve Udruga, te sada slijedi potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 20. mijenja i glasi: Prijedlog – Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, te postaje AD 22.,  AD 21. mijenja se i glasi: Prijedlog – Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak kao prihod – pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne infrastrukture i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području općine Dobrinj, te postaje AD 23.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2016. godinu,
3. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2016. godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.   
    godini,
6. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2016. godini,
7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2016. godini,
8. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području   
    općine Dobrinj u 2016. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2016. godini,
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području   
     općine Dobrinj u 2016. godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2016. godini,
12. Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj,
13. Prijedlog – I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina,
14. Prijedlog – I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje    
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini,
15. Prijedlog – I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva,
16. Prijedlog - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog   
      područja N-3 Klimno,
17. Prijedlog - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog   
      područja K-4 Brestovica (Gostinjac),
18. Prijedlog - Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti,
19. Prijedlog - Odluka o prodaji nekretnina, i to: dio z.č. 4260/1, k.o. Soline i dio z.č.  
      1074/1 k.o. Soline,
20. Prijedlog – Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za  
      razvoj otoka Krka,
21. Prijedlog – Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak kao  
      prihod – pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne infrastrukture i   
      sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području općine Dobrinj,
22. Informacije i prijedlozi,
23. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća,

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.
AD 2.
Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2016. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene Proračuna za 2016. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja povećani za 1.535.490,89 kn i  iznose 21.484.130,89 kn, planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 863.022,40 kn i iznose 2.550.022,40 kn. Planirani rashodi poslovanja povećani su za 966.960,00 kn i iznose 13.783.100,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 310.145,78 kn i iznose 8.329.645,78 kn. Planirani izdaci za financijsku imovine povećani su za 510.000,00 kn i iznose 1.310.000,00 kn, a odnose se na povećanje financiranje izgradnje vodnih građevina i povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o.
U I izmjene Proračuna za 2016. godinu uključen je manjak prihoda iz prošle godine u iznosu od 611.407,51 kn, i biti će pokriven viškom prihoda u ovoj godini.
Ukupni planirani proračun povećan je za 1.787.105,78 kn i iznosi 23.422.745,78 kn.

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su izmijenjene odnosno dopunjene – asfalt Čižići, - uređenje javne površine Dobrinj, - uređenje javne površine Soline, Čižići i Tribulje, potporni zid Hlapa - pomoći za dječaka Tea Jelenovića i obnovu Vukovarskog vodotornja, - financiranje udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda, uređenje društvene prostorije Dobrinj za prigodne skupove i sastanke, urbanistički plan uređenja dijela naselja Klimno, studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za vodeni park, studija analiza prometnica i prometnih rješenja, izgradnja vodnih građevina preko društva „Ponikve voda“, kapitalna pomoć komunalnom društvu „Ponikve eko otok Krk“ u iznosu od 450.000,00 kn za nabavu podzemnih kontejnera, od kojih se 350.000,00 kn planira dobiti kao kapitalna pomoć iz državnog Proračuna.
Povećani su rashodi za javne potrebe civilnog društva i kulture, a smanjeni u sportu, jer se po provedenom pozivu za financiranje udruga ukazala takva potreba.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu.

 

AD 3.
Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela.

 

 

AD 5.
Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 

AD 6.
Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 

AD 7.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 8.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 9.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 10.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u 2016. godini

Ankica Šamanić ukratko je obrazložila Prijedlog, te je utvrđeno da se stavka DONACIJA POLICIJSKOJ POSTAJI KRK koja je dopunjena u programu uvrštava u AD 3. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2016. godini, stoga se utvrđuje da nema Izmjena Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2016. godini.

   
AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 12.
Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj.

 

AD 13.
Prijedlog – I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina.

 

AD 14.
Prijedlog – I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini.

 

AD 15.
Prijedlog – I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva.

AD 16.
Prijedlog - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno

            Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno, objasnio pojedine odredbe te predložio prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 17.
Prijedlog - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac)

            Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), objasnio pojedine odredbe te predložio prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 18.
Prijedlog - Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Raspravljalo se je o Prijedlogu Odluke te predložilo slijedeće izmjene:
u članku 3. umjesto „100 m“ ima stajati „500 m“, te se u članku 4. iza riječi „građana“ dodaje „od strane različitih podnositelja“.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke s predloženim izmjenama.

                                                                    
AD 19.
Prijedlog - Odluka o prodaji nekretnina, i to: dio z.č. 4260/1, k.o. Soline i dio z.č. 1074/1 k.o. Soline

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih osoba predlaže prodaja nekretnina na način kako slijedi: nekretnine u vlasništvu Općine  i to:
- dio z.č. 1074/1, udio 1150/1026782, ukupno 1150 m2, upisana u zk. ul. 9436 k.o. Soline,
- dio z.č. 4260/1, udio 300/4287, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline.

Prijedlog za prodaju dijela z.č. 1074/1 k.o. Soline, površine 1150 m2,  po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke od 17. svibnja 2016. godine, u
iznosu od 129,50 €/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 148.923,78 € odnosno 1.155.500,00 kn.
Prijedlog za prodaju dijela z.č. 4260/1 k.o. Soline, površine 300 m2, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke od 17. svibnja 2016. godine, u  iznosu od  62,75 €/m2 odnosno 470,00 kn/m2,  ukupno 18.824,07 € odnosno 141.000,00 kn.

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama provesti će postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke uz uvjet da se kod prodaje dijela z.č. 4260/1 k.o. Soline izvrši cijepanje međe z.č..

 

 

AD 20.
Prijedlog – Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za  razvoj otoka Krka

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo  da se ovom Odlukom prihvaća Prijedlog kapitalnih projekata za područje Općine Dobrinj, kao i objedinjeni Prijedlog svih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, koji je usvojila Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka, na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 21.
Prijedlog – Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak kao  prihod – pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne infrastrukture i  sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom Odlukom odlučuje o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Dobrinj, kao prihod – pomoći iz državnog proračuna za izgradnju vodovodne infrastrukture i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naseljima na području općine Dobrinj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 22.
Informacije i prijedlozi
22.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da su 15. svibnja 2016. godine održani Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dobrinj, te vijećnike upoznao s rezultatima Izbora. Napomenuo je kako će se narednih dana održati konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora.

AD 23.
Razno

Zaključeno u 22,30 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr