Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
održane 14. rujna 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik s  27. sjednice Općinskog vijeća, održane 14. rujna 2016. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Mladen Španjol, Ratko Turčić, Darko Strčić, Miljenko Variola i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Odsutan član Vijeća: Tomislav Saftić (opravdao nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Ratko Turčić pita kada će se udovoljiti prijedlogu MO Sv. Vid-Gostinjac i mještana Gostinjca o izvođenju određenih radova u Gostinjcu temeljem zapisnika sjednice Mjesnog odbora.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se ljeti nisu mogli izvoditi radovi.
2) Vijećnik Sanjin Kirinčić predlaže da se izvrši sječa grana stabala i drugog raslinja koje prelazi na ceste i otežava prometovanje.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je zaprimljen dopis Autotrans d.o.o. Krk o istom problemu, te je upućen dopis Županijskoj upravi za ceste, obzirom da se radi o prometnicama koje su u njihovoj nadležnosti.

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu,
3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine,
4. Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine  
    Dobrinj,
5. Odluke o raspolaganju nekretninama,
6. Informacije i prijedlozi,
7. Razno.                                                                                     

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 25. i 26. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da su jednoglasno prihvaćeni.

AD 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 24.034.153,29 kn, a ostvareni u iznosu od 7.439.537,25 kn, odnosno 31 %, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 22.112.745,78 kn, a ostvareni u iznosu od 4.795.223,09 kn, odnosno 22 %.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 1.310.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 47.349,25 kn, odnosno 4 %, a manjak sredstva iz prethodnih godina iznosi 611.407,51 kn. Na dan 30.06.2016. višak prihoda iznosi 1.985.557,40 kuna.
Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je polugodišnje ostvarenje koje je za oko 50 % veće od lanjskog, zbog toga što se ranije pristupilo naplati poreza na kuće za odmor i ostalih poreza. Ukupno umanjeno ostvarenje razlog je što su planirane pomoći iz Državnog proračuna i Fondova putem EU sredstava, koji nisu ostvareni zbog nefunkcioniranja Vlade i održavanja parlamentarnih izbora.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 3.
Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) te je ukratko isto izložio.
AD 4.
Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine 
Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine  Dobrinj te objasnila pojedine odredbe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke.

AD 5.
Odluke o raspolaganju nekretninama

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine  Dobrinj te objasnila pojedine odredbe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke.

AD 6.
Informacije i prijedlozi
6.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o održanoj Javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj koja je održana od 20. do 29. srpnja 2016. godine.
6.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je danas održan sastanak u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, na kojem su razmatrane daljnje aktivnosti na pripremi projekta Lječilišno-turističkog kompleksa „Meline“, te su donijeti slijedeći zaključci: - smatra se da nije racionalno i svrhovito nastaviti s daljnjim aktivnostima na pripremi projekta bez prethodnog iznalaženja potencijalnog investitora,
- raspisat će se javni poziv za iskaz interesa potencijalnih investitora za izgradnju lječilišta,
- provjeriti će se stanje vlasništva u obuhvatu Zahvata, te će Zavod dostaviti Općini elementarne podatke o stanju vlasništva.

AD 7.
Razno
7.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o uspostavi županijske linije Crikvenica-Šilo.
7.2. Vijećnik Mladen Španjol pita da li se može asfaltirati parking u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se razmotriti mogućnost istog.

Zaključeno u 21,00 sat.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr