Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
održane 8. prosinca 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik s  28. sjednice Općinskog vijeća, održane 8. prosinca 2016. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Miljenko Variola, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Darko Strčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Odsutni članovi Vijeća: Robert Justinić  i Mladen Španjol (opravdali nedolazak).

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Alen Šamanić  u ime roditelja učenika PŠ Dobrinj daje primjedbu na održavanje nastave dana 31. listopada 2016.g. kada niti jedna Osnovna škola na otoku Krku nije održala nastavu osim OŠ Omišalj, te smatra da bi isto trebalo uskladiti, tj. da ubuduće sve škole na otoku jednako održavaju ili neodržavaju nastavu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Općina nije nadležna za isto, međutim može uputiti dopis školi.
2) Vijećnik Miljenko Variola pita da li je povećan standard u PŠ Dobrinj otkad je pripojena OŠ Omišalj, da li je zaposlen logoped i psiholog.   
- Načelnik Neven Komadina odgovara da po pitanju zapošljavanja logopeda za sada nema pomaka obzirom da je bivši ministar Ministarstva znanosti i obrazovanja trebao isto odobriti, zaposleni su psiholog i pedagog.
3) Vijećnik Alen Šamanić u ime roditelja učenika PŠ Dobrinj daje primjedbu na prijevoz učenika koji se voze kombijem te se moraju prekrcavati.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Autotrans d.o.o. vrši usluge prijevoza za Autotransport Karlovac, oni se međusobno usklađuju prema rasporedu vožnje (imaju dva odvoza iz škole), te stoga dolazi do situacija da se djeca prekrcavaju.

Raspravljalo se i o voznom redu kombija koji prevozi učenike i studente do Sv. Vida. Kombi kreće iz Šila u 11 sati te dolazi u Sv. Vid gdje učenici čekaju i po pola sata. Predlaže se da se ispita mogućnost kasnijeg polaska iz Šila, za što se zadužuje vijećnica Ivančica Dunato.

Predsjednik Vijeća  predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 16. Prijedlog – Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj briše, te AD 17. postaje AD 16., AD 18. postaje AD 17., AD 19. postaje AD 18., te se u AD 17. briše „Odluka o prodaji dijelova z.č. 1074/91, k.o. Soline, dijela z.č. 1839/1, k.o.Sužan, dijela z.č. 1736/2, k.o. Sužan.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D
1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2016. godinu,
3. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2016.   
    godini,
4. Prijedlog – II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela,
5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.   
    godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2016. godini,
7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2016. godini,
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području   
    općine Dobrinj u 2016. godini,
9. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2016. godini,
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa socijalne zaštite u 2016. godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području   
     općine Dobrinj u 2016. godini,
12. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2016. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa energetskog razvoja u 2016. godini,
14. Prijedlog – II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje    
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini,
15. Prijedlog – II. Izmjene Programa razvoja civilnog društva,
16. Prijedlog – Odluke o raspolaganju nekretninama, kako slijedi:
   - Prijedlog - Odluka o prodaji dijela z.č. 1074/1, k.o. Soline,
   - Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa općeg dobra dijela z.č. 7257, k.o. Soline i
   - Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta – dijela z.č. 6024/1, k.o.   
     Dobrinj
 17. Informacije i prijedlozi,
 18. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća,

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2016. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je II. Izmjene Proračuna za 2016. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.
Nakon navedenih izmjena istaknula je da je Proračun smanjen za 4.877.800,00 kn i iznosi 18.544.945,78 kn.
Prihodi su smanjeni, u najvećem iznosu, na stavci Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – prodaja zemljišta, kao i pomoći iz proračuna i fondova koji će biti planirani u slijedećoj godini, te vezani rashodi za nabavu nefinancijske imovine – uređenje općinske zgrade i rekonstrukcija javne rasvjete, kao i programi ministarstva turizma koji su planirani u slijedećoj godini.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu.

AD 3.
Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 4.
Prijedlog – II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela.

AD 5.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 8.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 9.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 10.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa socijalne zaštite u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa socijalne zaštite u 2016. godini.

AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2016. godini.   

AD 12.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 13.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa energetskog razvoja u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa energetskog razvoja u 2016. godini.

AD 14.
Prijedlog – II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2016. godini.

AD 15.
Prijedlog – II. Izmjene Programa razvoja civilnog društva

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa razvoja civilnog društva.
                                                                 
AD 16.
Prijedlog - Odluke o raspolaganju nekretninama, i to: dio z.č. 1074/1, k.o. Soline
Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa općeg dobra dijela z.č. 7257, k.o. Soline i
Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta – dijela z.č. 6024/1, k.o. Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih osoba predlaže prodaja nekretnina na način kako slijedi: nekretnine u vlasništvu Općine  i to:
- dio z.č. 1074/1, udio 575/1026839, ukupno 575 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, buduća istočna novoformirana parcela,
- dio z.č. 1074/1, udio 575/1026839, ukupno 575 m2, upisana u zk. ul. 9436, k.o. Soline, buduća zapadna novoformirana parcela.

Prijedlog za prodaju dijela z.č. 1074/1, površine  575 m2, k.o. Soline, buduća istočna novoformirana parcela, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke od 6. prosinca 2016. godine, u iznosu od 129,66 €/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 74.554,60 € odnosno 557.750,00 kn.

Prijedlog za prodaju dijela z.č. 1074/1, površine  575 m2, k.o. Soline, buduća zapadna novoformirana parcela, u iznosu od 129,66 €/m2 odnosno 970,00 kn/m2, ukupno 74.554,60 € odnosno 557.750,00 kn.

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama provesti će postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa općeg dobra dijela z.č. 7257, k.o. Soline

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se nekretnina, označena kao dio k.č. 7257, k.o. Soline, površine 61 m2, k.o. Soline, prikazana na Geodetskom situacijskom nacrtu sa uklopljenim katastarskim planom od 25. studenog 2016. godine, izrađena od TRIANGL d.o.o., ne koristi kao opće dobro, te je prijedlog da se isključi iz opće upotrebe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

Prijedlog – Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta – dijela z.č. 6024/1, k.o. Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se nekretnina, označena kao dio k.č. 6024/1, k.o. Soline, površine 22 m2, k.o. Dobrinj, prikazana na Prijedlogu parcelacije od 26. kolovoza 2016. godine, izrađena po Uredu ovl.ing.geo. Damijanu Milenkoviću,  ne koristi kao javno dobro u općoj upotrebi - put, te je prijedlog da se isključi iz opće upotrebe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 17.
Informacije i prijedlozi
17.1. Vijećnica Ivančica Dunato pita ima li novih informacija o liniji Šilo- Crikvenica.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je 7. prosinca 2016.g. objavljen Zahtjev za prikupljanje ponuda nabava usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica – Šilo, da je rok za dostavu ponuda i javno otvaranje 22. prosinca 2016. godine do 14,00 sati te je navela određene odredbe iz dokumentacije.
17.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je u tijeku izrada Strategije razvoja Općine Dobrinj za razdoblje 2016. – 2020. godine, kao i Strategija razvoja turizma otoka Krka o kojoj će se raspravljati na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.
17.3. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju s Koordinacije vezano za uređenje pedijatrijske ordinacije u Domu zdravlja PGŽ, Ispostavi Krk, koje će sufinancirati Grad Krk i  JLS- otoka Krka. Istaknuo je da će 5 specijalista svaki mjesec dolaziti u Ispostavu Krk koje će također sufinancirati Grad Krk i JLS- otoka Krka, dok će se na slijedećoj Koordinaciji raspravljati o poboljšanju zdravstvenih usluga i stanju zdravstvenih objekata na otoku Krku te će se na istu pozvati pročelnica za zdravstvo PGŽ i ravnatelj Doma zdravlja PGŽ.
17.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se tijekom mjeseca siječnja 2017. godine održati javne rasprave za UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno te eventualno i za Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj.

AD 18.
Razno
18.1. Vijećnik Ratko Turčić ukazuje na učestale primjedbe građana koje se odnose na potrebno uređenje  mrtvačnice u Dobrinju.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je uređenje iste predviđeno u Proračunu za 2017. godini.
18.2. Načelnik Neven Komadina napominje da su zaprimljene dvije zamolbe dviju obitelji i to, Kristine i Davora Jelenovića iz Klimna za financijsku pomoć potrebnu za liječenje djeteta Tea Jelenovića, te Gordane i Antonia Mance iz Šila također za financijsku pomoć potrebnu za liječenje djeteta Gabrijela Mance.
- Općinsko vijeće razmotrilo je pristigle zamolbe, te donijelo slijedeći zaključak: Općina Dobrinj prihvaća zamolbe o financijskoj pomoći za liječenje Tea Jelenovića u iznosu od 25.000,00 kn i Gabrijela Mance u iznosu od 15.000,00 kn.
18.3.  Vijećnik Alen Šamanić pita za da li će se udovoljiti zahtjevu za uređenje prilaznog puta prema „Dobrinjskoj Dragi“ dostavljenom od strane vlasnika parcela u „Dragi“.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se mora razmotriti predmetni zahtjev.

Zaključeno u 21,00 sat.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr