Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
održane 22. prosinca 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik s  29. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. prosinca 2016. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Miljenko Variola, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Darko Strčić, Sanjin Kirinčić, Robert Justinić  i Mladen Španjol.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Ratko Turčić pita za saniranje prekopa na prometnicama.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je radi istog više puta kontaktirana Županijska uprava za ceste PGŽ.

Predsjednik Vijeća  predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 27. mijenja i glasi: Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, te AD 27. postaje AD 28. i AD 28. postaje AD 29.  

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D
1. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća,
2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i  
    2019. godinu s Planom razvojnih programa,
3. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu,
4. Prijedlog – Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2017. godini,
5. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      
    Dobrinj u 2017. godini,
6. Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini,
7. Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.    
    godini,
8. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
    2017. godini,
9. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u
    2017. godini,
10. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine
      Dobrinj u 2017. godini,
11. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine
      Dobrinj u 2017. godini,
12. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine  
      Dobrinj u 2017. godini,
13. Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u    
      2017. godini,
14. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u
      2017. godini,
15. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju  
      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2017. godinu,
16. Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu,
17. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2017. godinu,
18. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje    
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini,
19. Prijedlog – Program razvoja civilnog društva za 2017. godinu,
20. Prijedlog – Odluka o donošenju Strateškog plana Općine Dobrinj za 2017.-2019.  
      godinu,
21. Prijedlog – Odluka o uspostavi Registar nekretnina Općine Dobrinj,
22. Prijedlog – Odluka privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini,
23. Prijedlog - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
      u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj,
24. Prijedlog – Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu,
25. Prijedlog - Odluke o raspolaganju nekretninama,
    - Prijedlog - Odluka o prodaji dijelova z.č. 1074/1, k.o. Soline
26. Rasprava o prijenosu naplate naknade za uređenje voda na Općinu    
      Dobrinj,                                                                                               
27. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
28. Informacije i prijedlozi,
29. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća,

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i  
2019. godinu s Planom razvojnih programa

Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu, te navela da Proračun za 2017. godinu iznosi 23.296.600,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2017. godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.

Vijećnik Ratko Turčić pitao je dali će K.U. OPTIMISTI biti uvrštena u Proračun.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se Udruga najprije mora upisati u Registar udruga. 
Vijećnik Robert Justinić pitao je za stavku KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da su ta sredstva namijenjena za uređenje prozora na crkvi u Gostinjcu i Polju.
Vijećnik Alen Šamanić pitao je za stavku OPTIČKA MREŽA INTERNETA.
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovorio je da će na otoku Krku biti projektirano oko 220 km optičke mreže.
Vijećnik Miljenko Variola pitao je za stavku REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM.
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovorio je da će se zamijeniti postojeći stupovi javne rasvjete u LED rasvjetu. I. Izmjenama Proračuna utvrdit će se točan iznos potreban za predmetni projekt, odnosno kad se bude utvrdilo kolika će se sredstva dobiti od Fonda.
Vijećnik Marinko Galanto pitao je za stavku GOSPODARSKI RAZVITAK – Poduzetnički centar „Vinodol“.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. poduzetnička potporna institucija čija je osnovna djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, te pružanju usluga prijave projekata za financiranje iz nacionalnih i EU fondova, za potrebe privatnih poduzetnika s područja naše općine.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu s Planom razvojnih programa jednoglasno prihvaćeni.

 

AD 3.
Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu.

 

AD 4.
Prijedlog – Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2017. godini.

AD 5.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      
Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 6.
Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

 

AD 7.
Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.    
godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

 

AD 8.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 9.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u
2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 10.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine
Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2017. godini.

AD 11.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine
Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 12.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine  
Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 13.
Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u    
2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2017. godini.  

 

AD 14.
Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u
2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 15.
Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju  
uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2017. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju   uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2017. godinu.

 

AD 16.
Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu.
AD 17.
Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2017. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2017. godinu.

 

AD 18.
Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 

AD 19.
Prijedlog – Program razvoja civilnog društva za 2017. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva za 2017. godinu.

 

AD 20.
Prijedlog – Odluka o donošenju Strateškog plana Općine Dobrinj za 2017.-2019.  godinu

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana Općine Dobrinj za 2017.-2019.  godinu te objasnila pojedine odredbe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 21.
Prijedlog – Odluka o uspostavi Registar nekretnina Općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o uspostavi Registra nekretnina Općine Dobrinj te objasnila pojedine odredbe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 22.
Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini

             Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini. Povela se rasprava, te je dat prijedlog da se radovi ne smiju izvoditi u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata, što je Općinsko vijeće prihvatilo s 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom.

 

AD 23.
Prijedlog - Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno  prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 24.
Prijedlog – Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo Prijedlog Odluke sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom.

 

AD 25.
Prijedlog - Odluke o raspolaganju nekretninama
    - Prijedlog - Odluka o prodaji dijelova z.č. 1074/1, k.o. Soline

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su za kupoprodaju nekretnine z.č. 1074/1, udio 575/1026839 k.o. Soline na temelju provedenog natječaja objavljenog dana 11. prosinca 2016. godine u „Novom listu“ odabrani ponuditelji Morena Lučić i Marin Lučić iz Rijeke, Srdoči 58.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 26.
Rasprava o prijenosu naplate naknade za uređenje voda na Općinu Dobrinj  

            Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je održan sastanak u Hrvatskim vodama VGO Rijeka, na temu prijenosa naplate naknade za uređenje voda na jedinice lokalne samouprave, te je dostavljen Prijedlog Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Povela se rasprava o istom te je Općinsko vijeće donijelo odluku o neprihvaćanju odnosno nepotpisivanju predmetnog Ugovora.                                                                                           

 

AD 27.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te objasni pojedine odredbe.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 28.
Informacije i prijedlozi
28.1. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je upravo zaključen natječaj za nabavu usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj liniji Crikvenica – Šilo.
28.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju s Skupštine Ponikve voda d.o.o. Krk na kojoj se raspravljalo o korekciji cijene vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
28.3. Vijećnik Marinko Galanto pitao je da li se planira izgradnja kanalizacijskog sustava za naselja u unutrašnjosti općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina predlaže da se donese slijedeći ZAKLJUČAK: da se razmotri koliki bi bili troškovi i kolika je vjerojatnost da se ide u izgradnju, tj. kolika bi bila isplativost, što je Općinsko vijeće prihvatilo.
28.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se 29. prosinca 2016.g. održati svečanost dodjele stipendija učenicima i studentima kojih ove godine ima ukupno 50.
28.5. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji koncert koji će se održati 26. prosinca u prostorijama osnovne škole, kao i na prigodno druženje koje će se održati 27. prosinca 2016. g..

 

AD 29.
Razno
29.1. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na problem krava koje se kreću posvud bez nadzora vlasnika.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se putem dopisa obavijestiti Veterinarsku inspekciju.
29.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju da će se raspisati natječaj za određena radna mjesta u JUO Općine Dobrinj.
29.3. Načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2016. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela.

Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić.

 

Zaključeno u 21,30 sat.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr