Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. rujna 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. rujna 2013. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Tomislav Saftić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni: Robert Justinić (opravdao nedolazak).     

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.     

Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:


D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu,
3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća   
    Općine Dobrinj,
6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
    Dobrinj,
7. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja,
8. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i 
    zdravstvenu zaštitu,
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja     
    ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dobrinj,
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine,
12. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama,
13. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva KOMUN d.o.o. ,
14. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva PONIKVE d.o.o.,
15. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini RADIJA OTOK KRK ,
16. Informacije i prijedlozi,
17. Razno.

 AD 1.
Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća

            Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić ukazao je na pogrešku u dijelu zapisnika gdje se spominje nazočnost vijećnika, tako umjesto „Zdenko“ ima stajati „Zoran“.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu

            2.1. Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna za 2013. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju  prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 17.423.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 6.761.170,58 kn, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 12.703.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.602.840,75 kn.

            Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu.

 

AD 3.
Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

            Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09 i 10/13).

 

AD 4.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno usvojilo Prijedlog.
AD 5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Dobrinj, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

 

AD 6.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, te navela da se imenuju:

1. Zdenko Kirinčić (zamjenik načelnika) - načelnik Stožera;
2. Dejan Hriljac (Načelnik PP Krk) - član;
3. Nenad Brusić (Zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Općine Dobrinj) - član;
4. Zdenko Košaroš (Viši tehničar civilne zaštite za prevenciju i planiranje u PUZS Rijeka) - član;
5. Mladen Španjol (predstavnik zdravstvene ustanove) - član;
6. Mladen Radoslović (direktor KOMUNA d.o.o.) - član;
7. Igor Fugošić (stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj) - član;
8. Danijel Frleta (tajnik HGSS, Stanice Rijeka) - član.

            Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 7.
Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja, te navela da se u Odbor predlažu, kako slijedi:

1. Tea Orlić Mihajić, predsjednik
2. Goran Frković, član
3. Tamara Vukušić, član

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 8.
Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, te navela da se u Odbor predlažu, kako slijedi:
1. Ivančica Dunato, predsjednik
2. Marina Pavačić, član
3. Tonica Brnić, član
4. Tatjana Radivoj, član
5. Draženka Justinić, član

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 9.
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama, temeljem Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/12), te navela da se u Povjerenstvo predlažu, kako slijedi:

1. Tea Orlić Mihajić
2. Igor Fugošić
3. Sanja Lukarić
4. Miljenko Variola
5. Zoran Kirinčić

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 10.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te navela da se za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Dobrinj imenuju:
1. Tea Orlić Mihajić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, predsjednica
2. Mladen Španjol, dr. med., član Općinskog vijeća Općine Dobrinj, zamjenik predsjednice
3. Zdenko Kirinčić, ing. el., zamjenik Općinskog načelnika Općine Dobrinj, član
4. Saša Grgantov, dipl.ing.arg., član
5. Ivan Pavačić, građ.teh., član.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 11.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te navela da se ovom Odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine koja su osigurana u Proračunu Općine Dobrinj za 2013. godinu.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 12.
Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama kojom se Odlukom prihvaća prijedlog zamjene nekretnina te se ovlašćuje općinski načelnik da potpiše predmetni ugovor o zamjeni nekretnina između Općine Dobrinj i Ivana Crnčića iz Šila.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 13.
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva KOMUN d.o.o.

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva KOMUN d.o.o. , te istaknula da je predmetna Odluka dana Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 14.
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva PONIKVE d.o.o.

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini trgovačkog društva PONIKVE d.o.o. , te istaknula da je predmetna Odluka dana Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 15.
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini RADIJA OTOK KRK
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini RADIJA OTOK KRK, te istaknula da je predmetna Odluka dana Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 16.
Informacije i prijedlozi
16.1. Načelnik Neven Komadina obrazložio je ukratko prijedlog ponude tvrtke OKORAK d.o.o. Bebrina o podizanju kompetentnosti „LAG-a Bjeloglavi sup“ i pripremi JLS s područja otoka Krka za prijavu na natječaje za bespovratne potpore.
Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu ponude, te jednoglasno prihvatilo prijedlog.
16.2. Načelnik Neven Komadina naveo je da je raspisan natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj za radno mjesto – referent za komunalne djelatnosti.
16.3. Vijećnik Mladen Španjol istaknuo je da je L.J. FAZAN Dobrinj krenula u nabavu traktora za potrebe lovne jedinice.
- Načelnik Neven Komadina pohvalio je L.J. FAZAN za sudjelovanje u raznim akcijama.

 

AD 17.
Razno
17.1. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na projekt izrade baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka, te istaknuo da je u tijeku ponovni postupak javne nabave.
17.2. Načelnik Neven Komadina predložio je da se sufinancira prijevoz učenika srednjeg obrazovanja i studenata koji putuju u Rijeku, što je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.
17.3. Vijećnik Ratko Turčić pitao je da li se može nešto napraviti u svezi prometovanja po makadamskoj cesti prema "Petrini“, budući da dolazi do proklizavanja kotača vozila.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da predmetna cesta nije namijenjena za promet.
17.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je dobiven dopis Osnovne škole „F.K. Frankopan“ Krk o davanju suglasnosti za praćenje izbornih programa, te voditeljstvo u područnim školama. Općinsko vijeće raspravljalo je o istom te donijelo zaključak da se dopis proslijedi na Koordinaciju Grada Krka i Općina otoka Krka.
17.5. Vijećnik Alen Šamanić predložio je da se u osnovnoj školi Dobrinj organizira produženi boravak za učenike.
- Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave donijelo zaključak da se za slijedeću sjednicu pripremi odnosno raspita o troškovima produženog boravka.
17.6. Vijećnik Mladen Španjol pitao je da li će se nabaviti novi kandelaber koji je ukraden na predjelu „Stenice“ u Dobrinju.
- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovorio je da će tvrtka BRAUCO d.o.o. iz Zagreba nabaviti novi kandelaber.Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.
Zaključeno u 21,30 sati.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr