Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
održane 24. ožujka 2017.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik s  30. sjednice Općinskog vijeća, održane 24. ožujka 2017. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato,  Tomislav Saftić, Darko Strčić, Sanjin Kirinčić, Robert Justinić  i Mladen Španjol.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).

Odsutni članovi Vijeća: Miljenko Variola i Ratko Turčić (opravdali nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

            Predsjednik vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, ta nakon provedenog glasovanja i jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu,
3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu,
4. Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
    u 2016. godini,
5. Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini,
6. Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2016. godinu – na znanje
7. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31.  
    prosinca 2016. godine,
8. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   
    djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim    
    postupkom,
9. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih   
    stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine   
    Dobrinj za 2017. godinu,
10. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
11. Informacije i prijedlozi,
12. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća,

            Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 AD 2.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu

Općinski načelnik Neven Komadina razložio je Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu, te istaknuo da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 19.156.353,29 kn, a ostvareni u iznosu od 16.624.871,91 kn odnosno 86,8%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 17.234.945,78 kn, a ostvareni u iznosu od 13.994.163,80 kn odnosno 81,2%.

            U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 1.310.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 1.036.185,11 kn, odnosno 79,1 %, a manjak prihoda iz prethodne godine planiran u iznosu od 611.407,51 kn i ostvaren 100,0 %.  

            U 2016. godini ostvaren je ukupan višak od 983.115,49 kunu, koji je raspoređen odlukom o raspodjeli.

            Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2016. godinu.

 AD 3.
Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Općinskog načelnika Nevena Komadine  obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.

 AD 4.
Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Općinskog načelnika Nevena Komadine    obrazloženom Izvještaju, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 AD 5.
Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Općinskog načelnika Nevena Komadine    obrazloženom Izvještaju, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 AD 6.
Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2016. godinu – na znanje

Općinski načelnik Neven Komadina razložio je Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2016. godinu koji je dostavljen Općinskom vijeću na znanje.

 AD 7.
Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31.   prosinca 2016. godine

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) te je ukratko isto izložio.

            Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31.   prosinca 2016. godine.

 AD 8.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim    postupkom

            Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je sukladno odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima proveden postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom, te je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da su na javni natječaj pristigle dvije ponude, i to: GP KRK d.d. Krk i G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj, te su oba dvije ponude pravodobne i potpune.
Istaknuo je da je najpovoljnija ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj, te predlaže Općinskom vijeću da prihvati ponudu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 AD 9.
Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih   
stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine    Dobrinj za 2017. godinu

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj za 2017. godinu općinskog načelnika te objasnila pojedine odredbe.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 10.
Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama

1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih osoba predlaže prodaja nekretnina na način kako slijedi: nekretnine u vlasništvu Općine  i to:
- dio z.č. 1074/91, udio 249/314210, ukupno 249 m2, upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline,
- dio z.č. 1074/91, udio 102/314210, ukupno 102 m2, upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline,
- dio z.č. 1839/1, suvlasnički udio 572/1529526, ukupno 572 m2, upisana u zk. ul. 2248, k.o.    
Sužan i 1/2 z.č. 1736/2, ukupno 112 m2, upisana u zk. ul. 258, k.o. Sužan.

Utvrđuje se da je Nalazima sudskog vještaka građevinske struke od 20. ožujka 2017. godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/91, ukupno 249 m2,  k.o. Soline, u iznosu od 142,78 €/m2 odnosno 1060,00 kn/m2, ukupno 35.551,42 € odnosno 263.940,00 kn,  dijela z.č. 1074/91, ukupno 102 m2, k.o. Soline, u iznosu od 132,00 €/m2 odnosno 980,00 kn/m2, ukupno 13.464,12 € odnosno 99.960,00 kn, dijela z.č. 1839/1, ukupno 572 m2, k.o. Sužan u iznosu od 37,71 €/m2 odnosno 280,00 kn/m2, ukupno 21.570,12 € odnosno 160.160,00 kn, i 1/2 z.č. 1736/2, ukupno 112 m2, k.o. Sužan, u iznosu od 37,71 €/m2 odnosno 280,00 kn/m2, ukupno 4.223,52 € odnosno 31.360,00 kn.

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama provesti će postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

2. HEP-ODS d.o.o. Rijeka - dostavljen je zahtjev za zaključenje Ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe izgradnje infrastrukturne građevine, 20 kV kabel TS 20/0,4 kV TRIBULJE – TS 20/0,4 Kv SUŽAN.

Općinsko vijeće je raspravljalo o predmetnom zahtjevu te je donijet zaključak da se ovlašćuje Općinski načelnik da potpiše predmetni Ugovor.

            3. G.P.P. MIKIĆ d.o.o. - dostavljen je zahtjev za otkup dijela k.č. 1074/91 k.o. Soline površine 600 – 700 m2 u svrhu uređenja okućnice, kao i otkup dijela k.č. 1074/91 k.o. Soline površine 300 m2 u svrhu uređenja parkirnog prostora u naselju Šilo.

Općinsko vijeće je raspravljalo o predmetnom zahtjevu te je donijet zaključak da će komisija u sastavu Zoran Kirinčić-predsjednik Općinskog vijeća, Ivančica Dunato-vijećnica i predsj. MO Šilo i Sanjin Kirinčić – vijećnik, izaći na lice mjesta, utvrditi činjenično stanje, te će se odluka donijeti na nekoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.

 AD 11.
Informacije i prijedlozi
11.1. Načelnik Neven Komadina napominje da će se raspisati javni poziv za iskaz interesa potencijalnih investitora za izgradnju Lječilišta Meline.
11.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o uspostavi županijske brodske linije Crikvenica – Šilo te o voznom redu.
11.3. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo je kako će se u Bruxellesu održati svečana konferencija tijekom koje će biti organizirano svečano potpisivanje Deklaracije o pametnim otocima (Smart Islands Declaration) uz prisustvo članova Europskog parlamenta, Europske komisije i drugih institucija. Predmetnu Deklaracija koju je potpisala i Općina Dobrinj nosi brojne benefite i zajednički doprinos osnaživanju i razvitku nacionalnih otočnih zajednica. Nositelji inicijative su Regionalna energetska agencija Kvarner iz Rijeke i Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba.
11.4. Načelnik Neven Komadina informirao je vijećnike o održanom prvom radnom sastanku Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o otocima, 23. ožujka 2017.g. u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

AD 12.
Razno
12.1. Vijećnik Mladen Španjol u ime MO Dobrinj pita da li postoji mogućnost iznajmljivanja poslovnog prostora u Dobrinju za potrebe obavljanja djelatnosti trgovine, obrta manufaktURA u vlasništvu Tanje Filipović Reljan.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je i Općina zaprimila isti zahtjev, međutim trenutno nema slobodnog prostora odnosno da Općina nema prostor za davanje u zakup.
12.2. Vijećnik Mladen Španjol u ime MO Dobrinj odnosno Ivice Barbalića iz Dobrinja, pita za suglasnost o postavljanju dva stola na prostoru uz svoju kuću.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je potrebno podnijeti zahtjev prema Općini pa će se po istom odlučiti.
12.3. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na problem odrona zemljišta u donjem dijelu Dobrinja, ispod kuće s bazenom.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti.

 

Zaključeno u 20,45 sati.

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr