Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. prosinca 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. prosinca 2013. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Alen Šamanić, Tomislav Saftić Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Odsutni: Mladen Španjol (opravdao nedolazak).

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pohvalio je rad TD Komun d.o.o., DVD-a Dobrinj i drugih službi koje su sudjelovale u radovima na uklanjanju srušenih stabala i drugog kao posljedica olujnog nevremena 11. studenog 2013.g..

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:


D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Strateški plan Općine Dobrinj - za razdoblje 2014-2016. godine,
3. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 
     2016. godinu, 
   - Prijedlog – Plan razvojnih programa,
   - Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu,
4. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2014. godini,
5. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 
    Dobrinj u 2014. godini,
6. Prijedlog - Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2014. godini, 
7. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.
    godini,
8. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
    2014. godini,
9. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 
    2014. godinu, 
10. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine    
      Dobrinj u 2014. godini,
11. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine      
      Dobrinj za 2014. godinu, 
12. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 
      Dobrinj u 2014. godini,
13. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u   
      2014. godini,
14. Prijedlog - Godišnji program  turizma i gospodarstva na području općine   
      Dobrinj u 2014. godini, 
15. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju  
      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2014. godinu,
16. Prijedlog – Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu,
17. Prijedlog - Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Dobrinj koje drži u    
      PONIKVE USLUGA d.o.o. na nove članove,
18. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih     
      djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,
19. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   
      djelatnosti održavanja javne rasvjete,
20. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   
      djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt-betona vrućim   
      postupkom,
21. Prijedlog - Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na
      području općine Dobrinj
22. Prijedlog - Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj,
23. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u   
      jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije - Konačno izvješće  
      revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta za općinu Dobrinj - na znanje,
24. Informacije i prijedlozi,
25. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća

            Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 4. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog - Strateški plan Općine Dobrinj - za razdoblje 2014-2016. godine
           
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Strateškog plana Općine Dobrinj za razdoblje 2014-2016. godine, te predložila  prihvaćanje Strateškog plana.
Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog Strateškog plana Općine Dobrinj za razdoblje 2014-2016. godine.
AD 3.
Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 
2016. godinu, 
 - Prijedlog – Plan razvojnih programa
 - Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu,

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) obrazložila je Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu, te navela da Proračun za 2014. godinu iznosi 18.624.700,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na Prijedlog Proračuna za 2014. godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe Proračuna.
Vijećnik Ratko Turčić pitao je što je temeljem zahtjeva MO Sv. Vid- Gostinjac uvršteno u Proračun.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je prihvaćena većina stavaka iz zahtjeva.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu, Prijedlog – Plan razvojnih programa, te Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu, jednoglasno prihvaćeni.

 

AD 4.
Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 5.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine  Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine  Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 6.
Prijedlog - Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2014. godini.

 

AD 7.
Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
AD 8.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   2014. godini.

 

AD 9.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za  2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za  2014. godinu.

 

AD 10.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine   Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine   Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 11.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2014. godinu.

 

AD 12.
Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

 

 

AD 13.
Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2014. godini.

 

AD 14.
Prijedlog - Godišnji program  turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program  turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 15.
Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2014. godinu.

 

AD 16.
Prijedlog – Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu.

 

AD 17.
Prijedlog - Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Dobrinj koje drži u  PONIKVE USLUGA d.o.o. na nove članove

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke te istaknula da se predmetnom Odlukom prenose poslovni udjeli Općine Dobrinj koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. (ukupno su 4 poslovna udjela) na PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i PONIKVE VODA d.o.o..
Općina Dobrinj  prenijet će svoj poslovni udjel nominalnog iznosa od 82.900,00 kn koje drži u PONIKVE USLUGA d.o.o. na PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
Ovlašćuje se općinski načelnik Neven Komadina da u ime Općine Dobrinj potpiše Ugovore o prijenosu  poslovnih udjela Općine koje Općina drži u PONIKVE USLUGA d.o.o..
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 18.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih     
djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda DEZINSEKCIJA d.o.o. te da je ista  pravodobna i potpuna.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko vijeće je, za obavljanje komunalnih    
djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja, odabralo ponudu DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

 

AD 19.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   
djelatnosti održavanja javne rasvjete

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo, te da je ista  pravodobna i potpuna.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće je, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj, odabralo ponudu  Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ, Šilo.

             Načelnik Neven Komadina naglasio je da je predmetni natječaj raspisan na razdoblje od jedne godine, obzirom da je intencija Općina da PONIKVE d.o.o. preuzme djelatnost održavanja javne rasvjete o čemu je raspravljano na skupštini Ponikve d.o.o..

             Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

            
AD 20.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne  djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja  utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj, te da je ista  pravodobna i potpuna.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko vijeće je, za obavljanje komunalne  djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom, odabralo ponudu G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

 

AD 21.
Prijedlog - Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom imenuju članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj, u sastavu:

  1. Tea Orlić Mihajić, predstavnik Općine Dobrinj,
  2. Ivančica Dunato, predstavnik Općine Dobrinj,
  3. Miljenko Fanuko, predstavnik Općine Dobrinj,
  4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko- goranske županije,
  5. Mladen Čargonja, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Šilo.

            Vijeće za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 22.
Prijedlog - Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić  obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da će Općina Dobrinj izraditi registar nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj radi vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na svom području.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dobrinj da poduzme sve pravne radnje koje
su potrebne za:
1. upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva Općine Dobrinj,
2. upis nerazvrstanih cesta u imovinu Općine Dobrinj.

             Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

 

AD 23.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u  jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije - Konačno izvješće  revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta za općinu Dobrinj - na znanje

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka u razdoblju od 8. travnja 2013. do 29. studenog 2013. godine na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio reviziju učinkovitosti nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Primorsko-goranske županije, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 24.
Informacije i prijedlozi
24.1. Vijećnik Alen Šamanić osvrnuo se na predstojeće „Maškare“ odnosno na dječje redute koje bi se održale dvije nedjelje u veljači u Domu Dobrinj.
24.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je ove godine Općina Dobrinj domaćin  manifestacije „Sportaš godine otoka Krka za 2012. godinu“ koja će se održati 23. prosinca 2013. u konobi „Mala sten“ u Čižićima. Istaknuo je i slijedeće događaje koji predstoje i to koncert  povodom božićnih i novogodišnjih blagdana koji će se održati 26. prosinca 2013. u
prostoru nove osnovne škole Dobrinj, zatim prigodno druženje 27. prosinca, te dodjela stipendija 21. prosinca 2013. godine.
24.3. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o održanim izborima za članove Vijeća Mjesnih odbora Dobrinj i Šilo.

 

AD 25.
Razno
25.1. Vijećnik Alen Šamanić napomenuo je da bi trebalo asfaltirati dio ceste uz rubnjake na skretanju za Klanice iz pravca naselja Sv. Ivan.
25.2. Načelnik Neven Komadina nadovezao se na već iznesene pohvale predsjednika Vijeća Zorana Kirinčića DVD-u Dobrinj, TD Komun d.o.o. i ostalim službama na dobro odrađenom poslu 11. studenog 2013.g..
25.3.  Vijećnik Ratko Turčić napomenuo je da su srušena tri stupa javne rasvjete u Gostinjcu.
25.4. Vijećnik Ratko Turčić pitao je zbog čega tako dugo traje uređenje ceste kroz Hlapu.
Vijećnik Miljenko Variola odgovorio je da  tvrtka ETG d.o.o. koja izvodi građevinske radove za HEP-ODS d.o.o. nije ispoštovala rokove završetka radova, međutim dok su trajali radovi na izgradnji cjevovoda koje je izvodila tvrtka NISKOGRADNJA d.o.o., HEP-ODS d.o.o. nije bio u mogućnosti položiti kabele, već je isto trebao izvesti u narednom razdoblju, što tvrtka NISKOGRADNJA d.o.o. nije prihvatila. Stoga su predmetni radovi započeli naknadno.
25.5. Vijećnik Ratko Turčić predao je Općinskom vijeću peticiju korisnika grobnih mjesta za uklanjanje borova u centralnom dijelu groblja Dobrinj, a u cilju sprečavanja nastajanja budućih šteta na grobnim mjestima obzirom da je prilikom nevremena 11. studenog 2013.g. pad grane bora oštetio grobno mjesto obitelji Gržetić.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se najprije mora uputiti dopis Ministarstvu zaštite okoliša odnosno Upravi za zaštitu prirode.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je slijedeći zaključak – Općina Dobrinj uputit će dopis Upravi za zaštitu prirode kojim će se zatražiti suglasnost za uklanjanje borova u centralnom dijelu groblja Dobrinj zbog opasnosti od rušenja borova.
25.6. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo je da bi TD Komun d.o.o. mogao preuzeti obavljanje djelatnosti pogrebnih usluga.
25.7. Vijećnik Miljenko Variola napomenuo je da se Županijskoj upravi za ceste uputi dopis o postavljanju prometnog znaka obavijesti o cestovnom smjeru koji vodi prema Čižićima obzirom da većina vozača pogrešno skrene prema Sv. Ivanu umjesto prema Čižićima, te da se tabela naziva naselja Rasopasno premjesti na početak naselja.
25.8. Vijećnik Miljenko Variola pitao je kada će se asfaltirati cesta u Rasopasnu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je GP KRK d.d.  već trebao izvršiti radove.
25.9. Vijećnik Darko Strčić pitao je tko će asfaltirati cestu u Gabonjinu kod obitelji Purić.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je obveza Ponikve d.o.o. da asfaltira predmetnu dionicu.
25.10. Vijećnik Darko Strčić ukazao je na problem rupa na cesti u Gabonjinu kod kbr. 48.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će isto sanirati.
25.11. Vijećnik Miljenko Variola pitao je da li je zaposlen novi službenik u Općini.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da je proveden natječaj te je primljena službenica na radno mjesto referent likvidature – administrator.
25.12. Načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2013. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i  jednoglasnim usvajanjem odluka. Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić.

 

 

Zaključeno u 21,20 sat.Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr