Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća, održane 04. ožujka 2013.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća, održane 04. ožujka 2013. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Robert Justinić, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Zdenko Kirinčić, Tomislav Saftić, Miljenko Variola, Emil Gršković, Marino Šamanić i Nenad Brusić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni: Marinko Galanto i Dubravko Fanuko.

           

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Emil Gršković iskazao je zahvalu za čišćenje šume u Šilu, te pitao da li će se radovi nastaviti.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se predmetni radovi nastaviti.
2. Vijećnik Nenad Brusić pohvalio je izvođača radova na vodovodnoj mreži u Gabonjinu tvrtku Dinocop d.o.o. iz Omišlja.
3. Vijećnik Nenad Brusić pitao je u kojoj je fazi izrada Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da u tijeku postupak donošenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije sukladno kojem Planu, kao Planu višeg reda, Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj se mora uskladiti, a što je već kazao na prošloj sjednici Općinskog vijeća. Shodno navedenom u tijeku je izrada nacrta PPUO, a ističe se da su izrađivaču u nekoliko navrata proslijeđeni mnogobrojni zahtjevi građana koji se odnose na proširenje građevinskih područja naselja. U odnosu na Prostorni plana PGŽ-a Načelnik je istaknuo da isti u fazi ponovne javne rasprave.
4. Vijećnik Zdenko Kirinčić predložio je da se razmotri mogućnost da nerazvrstane ceste postanu vlasništvo Jedinica lokalne samouprave sukladno zakonu.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić je istaknula da je postupak upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige propisan Zakonom o cestama u okviru kojeg se postupka izrađuje snimka izvedenog stanja te da se postupci razlikuju s obzirom na vrijeme izgrađenosti, rekonstrukciju odnosno po osnovi po kojoj se koriste, a da iziskuju i veće materijalne troškove. Načelnim je naveo da se svakako radi na tome da se izvrši upis vlasništva te da se nerazvrstane ceste u potpunosti uvedu u registar nekretnina Općine.
5. Vijećnik Nenad Brusić pitao je da li je Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka poduzela nešto po pitanju opasnosti od zagađenja u DINI- Petrokemija d.d. Omišalj. 
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je pitanje o stanju sigurnosti u Općini Omišalj upućeno Općinskom načelniku Tomu Sparožiću koji je odgovorio da je za predmetni problem zadužen Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Omišalj.
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnom problemu, te donijelo slijedeći zaključak:
Nalaže se načelniku Nevenu Komadini da na slijedećoj sjednici Koordinacije predloži da se uputi pismo prema nadležnim institucijama (Vlada RH, MUP, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo financija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PGŽ) u kojem će izraziti zabrinutost o stanju sigurnosti u DINA-Petrokemija d.d. Omišalj, a s obzirom na opasne kemikalije koje se nalaze u spremnicima i na skladištu, ukupno preko 800 tona, a koje predstavljaju izrazitu opasnost za šire područje Primorsko-goranske županije, nad kojim opasnim tvarima djelatnici, bez naknade za svoj rad u zadnjih 9 mjeseci, vrše nadzor i kontrolu, a nalaze se u lošem psihofizičkom stanju.
6. Vijećnik Marino Šamanić pitao je za stanje Zračne luke Rijeka, da li se na Koordinaciji raspravljalo o toj temi.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da su se više puta slali dopisi osnivačima Zračne luke, međutim nikada nisu dobiveni odgovori.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave donijelo slijedeći zaključak:
Predlaže se Koordinaciji Grada Krka i općina otoka Krka da od osnivača ZRAČNE LUKA RIJEKA d.o.o. Omišalj, i to: Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Krka, Grada Crikvenice, Grada Opatije i Općine Omišalj, traži očitovanje o projektima koji se planiraju na razvoju i modernizaciji Zračne luke.
7. Vijećnik Nenad Brusić pitao je koliko je podneseno zahtjeva za legalizaciju objekata.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je Općina Dobrinj u postupak legalizacije uključena prilikom izdavanja rješenja o naknadi za zadržavanje u prostoru, a da je Jedinstveni upravni odjel do sada izdao pedeset rješenja odnosno rješenja o izračunu komunalnog doprinosa koji se obračunava po izvršnosti rješenja o izvedenom staju.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj,
3. Prijedlog - Odluka o izmjena i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj,
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu,
5. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu,
6. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
    u 2012. godini,
7. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.   
    godini,
8. Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu,
9. Prijedlog - Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk,
10. Prijedlog - Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa posebnih namjena Općine Dobrinj otvorenog kod HBOR-a za izgradnju vodovodne infrastrukture u naseljima na području općine Dobrinj,
11. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
12. Izvještaj - Program „Pomoć u kući“,
13. Informacije i prijedlozi,
14. Razno

 

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća

            Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 24. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 3.
Prijedlog - Odluka o izmjena i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Dobrinj, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 4.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu

     Ankica Šamanić (referent  za financije i  računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 18.794.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 14.638.167,18 kn odnosno 77,9%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 17.693.760,00 kn, a ostvareni u iznosu od 13.905.699,99 kn odnosno 78,5%.

     U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 3.706.240,00 kn i ostvareni u iznosu od 2.817.803,56 kn odnosno 76 %, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 2.606.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 2.605.623,18 kn odnosno 100,0 %.
Ostvareni manjak 2012. u iznosu od 2.085.336,37 kn pokriven je viškom iz prethodnih godina, te ukupno ostvareni višak iznosi 520.286,81 kn.  

     Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćeno Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu.

AD 5.
Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu.

AD 6.
Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

AD 7.
Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

AD 8.
Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu.

AD 9.
Prijedlog - Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk

            Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Dobrinj pokreće postupak preoblikovanja dosadašnje ustanove „Županijske lučke uprave Krk“ u „Lučku upravu otoka Krka“ radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja otoka Krka da je u Odluci priležećem obrazloženju sve detaljno navedeno te predlaže donošenje Odluke.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 10.
Prijedlog - Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak sa računa posebnih namjena Općine Dobrinj otvorenog kod HBOR-a za izgradnju vodovodne infrastrukture u naseljima na području općine Dobrinj

            Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da se ovom Odlukom odlučuje o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Dobrinj, a koja se nalaze na računu posebnih namjena Općine Dobrinj za izgradnju vodovodne infrastrukture i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda u naseljima na području općine Dobrinj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 11.
Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama

      Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama - kupnja nekretnina za korist Općine Dobrinj, i to: dio k.č.203/1, dio k.č.3785 i dio k.č.3609, sve u k.o. Soline, istaknuvši pri tome da se radi o kupnji nekretnina koje se koriste kao javno-prometne površine. Tako se dio k.č. 203/1, površine 146 m2, nalazi na županijskoj cesti 58069, u blizini građevinskog područja. Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 05. veljače 2013. godine, broj: 10a/2013, predmetna nekretnina je procijenjena na prometnu vrijednost od 62.459,30 kn. Dio k.č. 3785, površine 92 m2, nalazi se u blizini naselja Županje, a koristio se za formiranje trase lokalne ceste, dok se dio k.č. 3609 k.o. Soline, površine 16 m2, nalazi ispod lokalne bijele ceste u zaseoku Jecalovo selo. Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 29. siječnja 2013. godine, broj:10/2013, predmetne nekretnine procijenjene su na prometnu vrijednost od 16.337,16 kn. 
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 12.
Izvještaj - Program „Pomoć u kući“

     Izvještaj o provođenju Programa njege u kući i pomoći starijim osobama na području općine Dobrinj dostavljen je Općinskom vijeću na znanje.

AD 13.
Informacije i prijedlozi
13.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić je sukladno traženju vijećnika izvijestila o broju priključaka objekata na području općine Dobrinj po naseljima za razdoblje od 1990. godine do 28. veljače 2013. godine, s time da su od PONIKVE d.o.o. zatraženi podaci o ukupnom broju mogućih priključaka. 
13.2. Vijećnik Emil Gršković informirao je Vijeće o novoosnovanom Amaterskom vaterpolo klubu „Šilo“ čije su djelatnosti organiziranje ljetne vaterpolo škole za mladež, organiziranje turnira i sudjelovanje na turnirima.

AD 14.
Razno
14.1. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je zaprimljen dopis poduzeća „Melody“ iz Kastva o suorganizaciji Festivala MIK na otoku Krku kojim se predlaže slijedeće- Suorganizacija užeg kruga domaćina: tri Grada/Općine na temelju višegodišnjeg ugovora (tri godine). Grad/Općina koji bi bio aktualni domaćin, sudjelovao bi s 50% sufinanciranja, a ostali s po 25%. Domaćinstvo bi se izmjenjivalo na temelju dogovora ili izvlačenjem.
Općinsko vijeće zaključilo je da Općinski načelnik razmotri mogućnost suorganizacije Festivala s drugim Općinama otoka Krka.   
14.2. Vijećnik Marino Šamanić pita da li je točna informacija da se u Krasu neće izvršiti radovi na preostalim priključcima objekata na vodovodnu mrežu kako je to bilo prvobitno planirano.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je točno da su se određene dionice reducirale, obzirom da Hrvatske vode trenutno imaju određenih financijskih problema, što ne znači da se neće izvršiti, jer se već u rujnu radovi nastavljaju.
14.3. Vijećnik Marino Šamanić pita za wireless mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se na sjednici Turističkog vijeća Općine Dobrinj raspravljalo o tome da se naprave hot spotovi u turistički najposjećenijim mjestima, u Šilu, Klimnu, Čižićima i Dobrinju, te je Turističko vijeće prihvatilo ponudu Absolute d.o.o..
Zaključeno je da će se od TZO Dobrinj zatražiti predmetna ponuda kako bi se ista razmotrila.

 

Zaključeno u 23,00 sata.

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr