Obavijesti

Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2022. godinu objavljen je u „Službenim novinama Općine Dobrinj“ broj 11. od 30. prosinca 2021. godine i stupa na snagu 8 dana od dana objave – 7. siječnja 2021. godine. Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe-vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dobrinj za 2022. godinu.


Neven Komadina, općinski načelnik


Natrag
scroll to top