Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
održane 21. svibnja 2020.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

s  26. sjednice Općinskog vijeća, održane 21. svibnja 2020. godine elektroničkim putem
 s početkom u 19,30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Alen Šamanić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Mladen Španjol, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i pismohranu – tajnik), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine Dobrinj) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Ratko Turčić ukazuje na problem prekopa na cestama, te navodi da ima informaciju da ŽUC PGŽ daje 200.000,00 kn za uređenje cesta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da nema tu informaciju, a u svezi saniranja prekopa, kontaktirao je Županijsku upravu za ceste PGŽ koja je obećala sanirati iste.
2. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se asfaltirati planirane dionice u Gostinjcu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izvesti navedeno.
3. Vijećnik Alen Šamanić pita da li će se asfaltirati dio ceste od Klanica prema Sv. Ivanu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se asfaltirat.
4. Vijećnica Anita Bobovčan pita za igralište u Čižićima.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da predmetna stavka trenutno nije u Proračunu, te navodi da će se Projekt pokušat kandidirat na natječaj EU fondova.

 

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća (održane elektronskim putem),
2. Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu,
3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
4. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
    infrastrukture u 2019. godini,
5. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
    2019. godini,
6. Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2019. godinu – na znanje
7. Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2020. godinu,
8. Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2020. godini,
9. Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.  
    godini,
10. Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
      infrastrukture u 2020. godini,
11. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 
      općine Dobrinj u 2020. godini,

12. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području 
      općine Dobrinj u 2020. godini,
13. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  
      području općine Dobrinj u 2020. godini,
14. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području  općine  
      Dobrinj u 2020. godini,
15. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 
      općine Dobrinj u 2020. godini,
16. Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja
      otpadom za 2020. godinu,
17. Prijedlog - I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj
      na području općine Dobrinj u 2020. godini,
18. Prijedlog - I. Izmjene Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2020. godini,
19. Prijedlog - I. Izmjene javnih potreba razvoja civilnog društva na 
      području općine  Dobrinj u 2020. godini,
20. Prijedlog – Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za  
      poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,    
      za vrijeme trajanja epidemije COVID-19,
21. Prijedlog – Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za       
      vrijeme trajanja epidemije COVID 19,
22. Prijedlog – Odluka o o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora
      za vrijeme trajanja epidemije COVID 19,
23. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
24. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
25. Prijedlog – Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje PONIKVE EKO  
      OTOK KRK d.o.o.,
26. Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
27. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima,
28. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima,
29. Informacije i prijedlozi,
30. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća (održane elektronskim putem)
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu
Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) razložila je Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 22.524.876,67 kn, a ostvareni u iznosu od 18.113.396,50 kn odnosno 80 %, dok su rashodi poslovanja bili planirani u iznosu od 15.561.750 kn, a ostvareni u iznosu od 13.275.817,58 kn odnosno 85 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.601.000 nisu ostvareni, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.761,300 kn, ostvareni u iznosu od 4.122.943,31 kn, ili 53 %.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 2.350.000 kn i ostvareni u iznosu od 2.254.199 kn, odnosno 96 %.
Višak prihoda iz prošle godine iznosi 1.547.173,33 kn. U 2019. godini ostvaren je manjak od -1.539.563,39 kuna, tako da ukupni višak s umanjenjem iznosi 7.609,94 kn, koji je raspoređen odlukom o raspodjeli rezultata.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu.

AD 3.
Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić  obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu.

AD 4.
Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

AD 5.
Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

AD 6.

Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2019. godinu – na znanje
Ankica Šamanić razložila je Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2019. godinu koji je dostavljen Općinskom vijeću na znanje.

AD 7.
Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2020. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene Proračuna za 2020. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.       
Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja zbog izvanredne situacije epidemije Covida 19 smanjeni za -1.891.610 kn i  iznose 20.681.390 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni za -2.469.000 kn i iznose 1.911.000 kn. Planirani rashodi poslovanja smanjeni su za -3.074.000 kn i iznose 14.383.000,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za -873.000 kn i iznose 9.217.000 kn. Planirani primici od zaduživanja za sada ostaju isti u iznosu od 1.500.000 kn, a izdaci za financijsku imovinu smanjeni su za -406.000,00 kn i iznose 500.000 kn, a odnose se na financiranje izgradnje vodnih građevina i povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o.
U I. Izmjene Proračuna za 2020. godinu uključen je ostvareni višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 7.610 kn, tako da je planirani proračun ukupno smanjen za -4.353.000 kn i iznosi 24.100.000 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su izmijenjene odnosno dopunjene.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu.

AD 8.
Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 9.
Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

AD 10.
Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

AD 11.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 12.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 13.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 14.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 15.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 16.
Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. godinu.

AD 17.
Prijedlog - I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj na području općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe za turistički razvoj na području općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 18.
Prijedlog - I. Izmjene Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2020. godini.

AD 19.
Prijedlog - I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine  Dobrinj u 2020. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine  Dobrinj u 2020. godini.

AD 20.
Prijedlog – Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

               Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da će se obveze plaćanja komunalne naknade potpuno osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od dana 19. ožujka 2020. godine (“Narodne novine” broj 32/20) obuhvaćen mjerom  obustave rada, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.06.2020. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 21.
Prijedlog – Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za   vrijeme trajanja epidemije COVID 19
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da će se, vezano za izvanredne okolnosti nastale pandemijom COVID 19 višegodišnji zakupci u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 22.
Prijedlog – Odluka o o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID 19
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da će se, vezano za izvanredne okolnosti nastale pandemijom COVID 19 zakupci u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 23.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine izmjene i dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 24.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine izmjene i dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 25.
Prijedlog – Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da se daje suglasnost za dugoročno zaduženje PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. u iznosu od 6.307.397,93 kn, kod Erste & Steiermarkische banke za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture Otoka Krka u sklopu EU projekta Ponikve voda d.o.o. “Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka”.
Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Odluke s 1 glasom „protiv“, 1 „suzdržanim“ i 8 glasova „za“.

AD 26.
Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da će se raspisati izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj, i to:
1. Vijeće Mjesnog odbora Čižići
2. Vijeće Mjesnog odbora Sveti Vid – Gostinjac
3. Vijeće Mjesnog odbora Gabonjin
4. Vijeće Mjesnog odbora Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa
5. Vijeće Mjesnog odbora Klanice – Tribulje
6. Vijeće Mjesnog odbora Klimno
7. Vijeće Mjesnog odbora Kras
8. Vijeće Mjesnog odbora Polje - za naselja Polje i Žestilac
9. Vijeće Mjesnog odbora Rasopasno  
10. Vijeće Mjesnog odbora Soline
11. Vijeće Mjesnog odbora Sužan
12. Vijeće Mjesnog odbora Sveti Ivan
13. Vijeće Mjesnog odbora Županje
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 21. lipnja 2020. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 27.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se u Odluci o javnim priznanjima Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/10 , 23/14 i 10/15) članak 12. stavak 2. mijenja i glasi:
„Natječaj se objavljuje najkasnije do 30. svibnja i ostaje otvoren najkasnije do 1. srpnja tekuće godine.“
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 28.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te je nakon rasprave Općinsko vijeće odlučilo da se o predmetnoj Odluci raspravlja i donese zaključak na jednoj od narednih sjednica.

AD 29.
Informacije i prijedlozi
29.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.
29.2. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na aktualnu situaciju s pandemijom i mjerama koje se provode, te se povela kratka rasprava o mjerama koje će se provoditi u prostorima u vlasništvu Općine.

AD 30.
Razno
30.1. Vijećnica Anita Bobovčan ukazala je na problem gomilanja otpada u Čižićima u danima vikenda.

Zaključeno u 22,45 sati.

Viši referent za opće poslove i pismohranu               Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, v.r.                                                                   Zoran Kirinčić, v.r.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr