Disable Preloader

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Tea Orlić Mihajić


Telefon: 051/604-161
Fax: 051/848-141
E-mail: tea@dobrinj.hrPravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Dobrinj uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Dobrinj na jedan od slijedećih načina:
neposrednim davanjem informacije,
davanje informacije pisanim putem na adresu Općine Dobrinj,
uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

Obrazac - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 - Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

scroll to top