Disable Preloader

O općini

UREDOVNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVOG ODJELA OPĆINE DOBRINJ ZA STRANKE

UTORAK i ČETVRTAK
09:00 -12:00 sati

UPUTA ZA PRIJAM STRANAKA

Sa ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19 omogućuje se rad sa strankama u smanjenom opsegu i uz pridržavanje sljedećih uputa:

• Preporuča se prethodno najaviti dolazak kontaktiranjem službenika (e-mailom ili telefonom) kod kojeg stranka treba doći, kako bi se izbjeglo čekanje stranaka u hodnicima.
• Pri ulasku obavezno dezinficirati ruke te se preporučuje nositi zaštitnu masku za lice.
• Prilikom boravka u zgradi stranke su dužne održavati fizičku distancu od 2 metra.

KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Tajnica - viši referent za opće poslove i pismohranu: tel.: 051/848-344,
e-mail: sanja@dobrinj.hr

Stručni suradnik za komunalne djelatnost: tel.:051/604-163,
e-mail: jelena@dobrinj.hr

Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu: tel.: 051/604-163,
e-mail: financije@dobrinj.hr

Referent za građevinarstvo i komunalne poslove: tel.: 051/604-162,
e-mail: igor@dobrinj.hr

Pročelnica, službenik za informiranje, osoba zadužena za nepravilnosti: tel.: 051/604-161,
e-mail: tea@dobrinj.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj je ustrojen za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.

Djelokrug rada Upravnog odjela utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Statutom Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09) dok se upravljanje, organizacija, unutarnji ustroj i druga pitanja uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/10).

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, a upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga tijela obavljaju službenici i namještenici.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.
S tim u svezi ističe se da Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj ima šest službenika od kojih tajnicu, referenta za proračun i računovodstvo, administratora, referenta za komunalne djelatnosti, referenta za građevinarstvo i komunalne poslove i pročelnicu. Slijedom navedenog, a budući su ove web stranice i osmišljene s ciljem da se približi rad lokalne samouprave i s željom i da se korisnicima omogući jednostavniju i bržu komunikaciju s upravnim odjelom, Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj Vas poziva na suradnju i stoji na raspolaganju u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.
scroll to top